LUBLIN

09.05.2017

Warsztaty  w ramach Design Thinking Week 2017 w Lublinie odbyły się 9 maja 2017. Organizatorami lokalnymi wydarzenia byli pasjonaci Design Thinking będący naukowcami, doktorantami i studentami lubelskich Uczelni tj. Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, którzy na potrzeby Festiwalu DTWeek stworzyli grupę nieformalną.

Wydarzenie lubelskie skierowane było do uczniów szkół podangimnazjalnych. W warsztatach uczestniczyło 23 uczniów. Uczestnicy podjęli wyzwanie zaprojektowania rozwiązania zapobiegającego wykluczaniu rówieśników z grupy z powodu niepełnosprawności, gorszej sytuacji materialnej, nieśmiałości czy słabszych ocen. Lubelskie wydarzenie obfitowało w twórcze, interdyscyplinarne i innowacyjne podejście do podjętego problemu. W efekcie powstały niebanalne prototypy jak: Dzień empatii, Strefa spełnionych marzeń, Gra a la Quiddditch, Wycieczka od morza do gór oraz Portal społecznościowy dla nieśmiałych.

Patronat na lubelskim wydarzeniem objęli: Miasto Lublin, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Strefa Design Thinking, Stowarzyszenie POSTIS oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

ZAPRASZAJĄ

LABEL1

LUBLIN

Dr inż. Aneta Tor-Świątek

Liderka DTW 2017 w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Absolwentka Stanford University w ramach programu Top500 Innovators, gdzie została zainspirowana metodą Design Thinking. Inżynier, naukowiec, dydaktyk, innowatorka, wynalazczyni, wielokrotnie nagradzana za swoje rozwiązania na międzynarodowych wystawach wynalazków. Twórca i koordynator Strefy Design Thinking w Lublinie, działającej przy Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych. Moderator warsztatów design thinking, m.in. podczas corocznych Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, Design Thinking Week 2015, Zjazdu Absolwentów Top 500 Innovators 2015, Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej oraz warsztatów organizowanych przez Strefę Design Thinking w Lublinie. W zespole DTW odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu lokalnego, współpracę z zespołem ogólnopolskim, kontakt z mediami i partnerem strategicznym, przygotowanie merytoryczne i prowadzenie warsztatów.

LUBLIN

Natalia Rapa

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości. Ponoć, skuteczny futurolog innowacji w obszarze edukacji. Posiada sześcioletnie doświadczenie dydaktyczno-badawcze w zakresie innowacyjnej edukacji rozszerzone o kontekst zagraniczny (USA, Finlandia). Metodologii myślenia projektowego uczyła się od osób tworzących na co dzień świat Walta Disneya. Z jednej strony – moderator pracy kreatywnej, a z drugiej – facylitator/edukator kreatywności. Zarówno w sposób naukowy, jak i popularnonaukowy pisze o edukacji innowacyjnej oraz metodologiach pracy kreatywnej. Na co dzień walczy z wyłącznym sprowadzaniem myślenia kreatywnego do pomysłowości (#ideator) oraz aktywności artystycznej (#art bias). Na swoim koncie posiada szereg projektów z zakresu metodologii pracy kreatywnej dla sektora edukacji (od przedszkola po uniwersytet) oraz naukowo-badawczego. Od samego początku związana z ideą Festiwalu Design Thinkingu w Lublinie. W zespole,  poza opracowaniem konceptu merytorycznego prelekcji i warsztatów,  koordynuje współprace z partnerami zewnętrznymi Festiwalu na poziomie lokalnym.
Kontakt: rapanataliapl@gmail.com
LUBLIN

Dyplom magistra chemii otrzymał w roku 1997 na Uniwersytecie im. I. Franka we Lwowie, a stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie w roku 2004. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w latach 2004-2006 na uniwersytecie Queens w Kanadzie, powrócił do Polski gdzie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na UMCS. Opublikował ponad 40 publikacji naukowych, był współautorem książek oraz rozdziałów, jest członkiem IUPAC: oddziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej również komitetów Zielonej Chemii oraz CHEMRAWN, pracował na rzecz sekcji heterocyklicznej czasopisma SYNFACTS. Od 2014 roku jest edytorem naczelnym czasopisma Current Chemistry Letters. W 2013 roku w ramach programu szkoleniowego Top500 Inovators, zgłębiał swoją wiedzę i szlifował umiejętności z zakresu twórczego myślenia, innowacyjności oraz przywództwa na Uniwersytecie Stanforda. W wolnym czasie interesuje się fotografią oraz filozofią i popularyzacją nauki i edukacji. Jego zadania w zespole to kontakt ze sponsorami, moderacja warsztatów.

LUBLIN

Biolog i biochemik od 2002 roku związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w biokatalizie enzymatycznej na potrzeby białej biotechnologii, a w szczególności poszukuje nowych związków chemicznych otrzymanych za pomocą enzymów oksydoredukcyjnych, a więc w sposób przyjazny środowisku naturalnemu. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Ventures, 2008) oraz Programu TOP 500 Innovators (grupa 35.13 Berkeley, 2015). Członkini Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Absolwentka studiów biologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich z zakresu biotechnologii w Zakładzie Biochemii UMCS. Jej praca naukowa związana jest z otrzymywaniem zmodyfikowanych materiałów biomedycznych za pomocą naturalnych i syntetycznych inhibitorów proteaz serynowych oraz analizą właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych zmodyfikowanych biomateriałów. Lubi, kiedy praca przynosi jej radość i satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Miłośniczka książek i przyrody. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Doktorantka w Zakładzie Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół grzybów rozkładających drewno i wydzielanych przez nich cząsteczek biologicznych. Rozpoczynając pracę naukową zajmowała się tematyką wytwarzania polisacharydów zewnątrzkomórkowych w hodowlach grzybów wyższych. Obecnie, jej praca badawcza dotyczy zastosowania zewnątrzkomórkowych enzymów grzybowych w procesie syntezy barwników oraz rozkładu zanieczyszczeń środowiska w postaci barwników syntetycznych oraz farmaceutyków. Badania te, prowadzi w ramach pracy doktorskiej oraz na potrzeby realizacji projektu, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 9. W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

LUBLIN

Doktorantka w Zakładzie Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W pracy naukowej zajmuje się otrzymywaniem polimerów zewnątrzkomórkowych z hodowli bakteryjnych. Prowadzone przez nią badania mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu oddziaływań zachodzących między mikroorganizmami a środowiskiem zewnętrznym, właściwości fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez wybrane szczepy bakteryjne oraz ich możliwymi zastosowaniami w przemyśle.

Pracę badawczą łączy z działalnością popularyzatorską na Wydziale Biologii i Biotechnologii (udział w organizacji Nocy Biologów, Dni Otwartych UMCS i Konkursu Biochemicznego) oraz w ramach lokalnych inicjatyw (projekt Objazdowy Festiwal Nauki czyli nauka bez barier, Lubelski Festiwal Nauki). W zespole odpowiada za pomoc moderatorom podczas warsztatów, sprawy organizacyjne, opieka nad uczestnikami.

 

LUBLIN

Studentka Kreatywności Społecznej oraz Informacji w e-społeczeństwie na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodnicząca dwóch kół naukowych oraz członek Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Pasjonatka aktywności społecznej i odkrywania nowych rozwiązań.  Posiada umiejętność zarządzania czasem i sobą, jak również pracą zespołu. Jej otwarty katalog zainteresowań zawiera kreatywność, kulturę, nowoczesne technologie, social media, nowoczesne techniki edukacji. Z radością i zaciekawieniem buduje swoje doświadczenie. W zespole odpowiada za oprawę fotograficzną, wizualizację i aktualizację strony internetowej zespołu lubelskiego.

LUBLIN

Naukowiec, wynalazca, dydaktyk, pasjonat Design Thinking. Absolwent programu Top500 Innovators 40.8 (Uniwersytet Stanforda, jesień 2013). Od tego czasu kilkakrotnie organizował i prowadził warsztaty z wykorzystaniem metodyki DT. Waldemar pracuje, jako adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Głównym obszarem jego działalności naukowej i dydaktycznej jest zastosowanie innowacyjnych metod pomiarowych w badaniach geomorfologicznych, szczególnie na obszarach trudnodostępnych. Przez wiele lat realizował projekty badawcze z tego zakresu w Arktyce. Jest autorem urządzenia RBT opatentowanego w UP RP i EPO.  W zespole odpowiedzialny za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia i sprawy organizacyjne.

LUBLIN

Na co dzień zajmuje się pracą naukową w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca badawcza związana jest przede wszystkim z biotechnologią i biokatalizą, a dokładniej z otrzymywaniem nowych substancji, takich jak leki, barwniki oraz biopolimery, przy udziale grzybów i ich enzymów. Ideą Desigh Thinking zaraziła się na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stara się wykorzystywać narzędzia dt w pracy ze studentami oraz w działalności popularyzatorskiej. Ciekawość świata, pasja i radość z tworzenia nowych rzeczy dla innych i wraz z innymi, to podstawa jej pracy naukowej i pozanaukowej. W zespole odpowiedzialna za utrzymanie relacji z podmiotami zewnętrznymi wydarzenia, opracowanie konceptu merytorycznego wydarzenia i moderator warsztatów.

Gdzie?

Trybunał Koronny, Rynek 1 Lublin

Dla Kogo?

Warsztaty zamknięte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Aneta Tor-Świątek

aneta.torswiatek@gmail.com

Trybunał Koronny

PARTNERZY

Share This