WARSZAWA

10.05 – 14.05.2017

Design Thinking Week 2017 w imieniu władz Politechniki Warszawskiej zainaugurował Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, wykład otwierający nt. zaufania w aktualnym globalnym społeczeństwie przedstawił Rui Coutinho z Porto Design Factory, a uroczystość otwarcia uświetnili koncertem The Engineers Band. Kulminacja ponad 20 warsztatów miała miejsce 12 maja w ramach Design Thinking Evening&Night, podczas którego uczestnicy poznawali i ćwiczyli metodę myślenia projektowego poprzez m.in. tworzenie miasta przyszłości, zajęcia z przeprowadzania wywiadów fokusowych, grę szkoleniową opartą na „dylemacie więźnia”, czy wymyślając zajęcia odciągające dzieci od smartfonów i tabletów, nie tylko w deszczową pogodę. Festiwal obok popularyzacji metody myślenia projektowego, stawia sobie za cel wsparcie nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami z różnych środowisk. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było przezwyciężanie braku zaufania w polskim społeczeństwie. Warsztaty, które były otwarte (po uprzednich zapisach) zgromadziły uczniów szkół średnich, studentów, naukowców, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i ludzi wolnych zawodów; niektóre zajęcia trwały do późnego wieczora, kończąc się po godzinie 22:00.

W Warszawie Design Thinking Week został objęty patronatami honorowymi Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz rektorów: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Sponsorami Design Thinking Week w Warszawie byli ProDevelopment (sponsor strategiczny) oraz PwC (sponsor). Organizatorami wydarzeń w Warszawie byli: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, INFOX PW, Politechnika Warszawska. Wydarzenia wsparła również Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

ZAPRASZALI

LABEL1

WARSZAWA

Doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową, badaniami miejskimi oraz ewaluacją projektów kulturalnych (w tym z obszaru animacji kultury, edukacji kulturowej i pedagogiki teatru). Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” czy „Bilet za 400 groszy”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”.

WARSZAWA

inżynier z artystycznym zacięciem, nie stroniący od dbałości o umiejętności „miękkie” na równi z „twardymi” (technicznymi). Od 2012 roku adiunkt w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, wcześniej działał w biurach projektowych. Członek Zespołu Rektorskiego ds. INnowacyjnych FOrma KSztałcenia INFOX, sekretarz studiów doktoranckich, autor ponad 50 publikacji naukowych i kilku popularnych, autor i współautor warsztatów oraz szkoleń z zakresu niestandardowych form edukacji, wynalazca, współautor zgłoszeń patentowych, realizator dwóch projektów badawczych, kierownik pięciu grantów, trzykrotnie nagrodzony za pracę naukową. Bardziej zainteresowany poszukiwaniem kolejnych pytań niż znalezieniem ostatecznych odpowiedzi.

WARSZAWA

Ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako mikrobiolog w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-PZH. W badaniach zajmuje się tematyką dotyczącą  właściwości chorobotwórczych bakterii, antybiotykoopornością, metodami identyfikacji bakteryjnych czynników zakażeń.

W 2015 roku odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda, w USA, w ramach programu Top 500 Innovators,  organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam też zetknęła się po raz pierwszy z metodologią Design Thinking. W trakcie inspirujących i intensywnych zajęć z design thinking miała okazję poznać tajniki tej metody.

Interesuje ją interdyscyplinarna współpraca w ramach różnych projektów, ze względu na możliwość  uzyskania większego potencjału twórczego takiego zespołu.

Jej pasją jest taniec, w wolnych chwilach lubi też jeździć na rowerze, oglądać filmy i sztuki teatralne.

WARSZAWA

Z wykształcenia architekt krajobrazu, pasjonatka projektowania i designu. Wspiera  przedsiębiorstw, startupów i ciekawych pomysłów, współpraca międzynarodowa, projekty B+R, współpraca z różnymi podmiotami i instytucjami otoczenia biznesu, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, modeli biznesowych, komercjalizacja to dzień powszedni. Absolwentka programu Top500 Innowators (Stanford 2015), gdzie zaraziła się metodyką Design Thinking i stara się ją wdrażać i zarażać. Uwielbia pracę zespołową bo ludzie są dla niej największą inspiracją. Lubi angażować się we wszelkie projekty związane z rozwojem kompetencji, dzieleniem się wiedzą. Należy do zespołu organizatorów programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds.

WARSZAWA

Andrzej jest założycielem TAK Innovation Agency, na co dzień pracując w Berlinie w Creation Center przy Deutsche Telekom. Jest absolwentem Advanced Track w HPI School of Design Thinking
(D-School Potsdam), największej instytucji oficjalnie kształcącej
w zakresie Design Thinking w Europie.

Prowadził warsztaty m.in. dla takich organizacji jak Genovasi (Malezja), Kloeckner (Niemcy), Stowarzyszenia TOP 500 Innovators oraz Škoda Polska. Jest odpowiedzialny za badania użytkowników dla UCANDO.pl

Prowadzi bloga Sto Linków Service Design Thinking www.100sdt.com , współorganizuje warszawskie spotkania Design Thinking Meetups, a w wolnym czasie skreczuje płyty.

WARSZAWA

Dariusz Kołoda

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku technologia chemiczna. Obecnie Broker Innowacji na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialny za budowanie współpracy między światem nauki
i biznesu. Aktywnie wspiera transfer technologii i komercjalizację wyników badań naukowych oraz ochronę własności intelektualnej powstałej na UW. Doświadczony menedżer projektów naukowo badawczych odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na projekty R&D, nadzór nad ich realizacją oraz sprawozdawczość.

Wielki entuzjasta metodyki Design Thinking, którą wykorzystuje
w swojej pracy ze startupami przy rozwiązywaniu problemów technologicznych. Inicjator wdrażania design thinking jako innowacyjnej formy rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży w ramach edukacji pozaformalnej, realizowanej przez założone przez niego organizacje pozarządowe (Fundacja INCPETIO, Stowarzyszenie KLATRAT).

WARSZAWA

Z wykształcenia pedagog, artysta plastyk i PR-owiec. Prezes Fundacji INCEPTIO. Wykształcenie z różnych obszarów łączy pracując zawodowo jako koordynator projektów edukacyjnych
w Fundacji INCEPTIO i Stowarzyszeniu KLATRAT oraz prowadząc własną firmę Creative Square, projektując materiały promocyjne do różnych wydarzeń (jest m.in. autorką logo Design Thinking Week oraz pozostałych materiałów promocyjnych DTW 2014).

Metodykę design thinking – jako innowacyjną formę rozwijania kreatywności i pracy grupowej wśród dzieci i młodzieży – wdraża w ramach edukacji pozaformalnej w Fundacji INCEPTIO, organizacji pozarządowej, którą kieruje.

WARSZAWA

Robert zawodowo zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej – ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej J Efektem kilkunastu lat jego pracy naukowej jest kilka monografii, ponad sto artykułów i kilkadziesiąt grantów. Od 2011 r. jest prof. nzw. Politechniki Warszawskiej.

Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia
w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business w Berkeley. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city i spatial data mining. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA.

Prowadzi zajęcia projektowe DT dla doktorantów GiK PW, interdyscyplinarne zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej oraz warsztaty projektowe m. in. dla UM Warszawy, UM Województwa Małopolskiego.

WARSZAWA

Od 8 maja 2014 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA Z-ca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Specjalistka
w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki
z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Ekspert Komitetu Programowego przy Komisji Europejskiej
w obszarze Innowacje w MŚP oraz Dostęp do Finansowania Kapitałem Ryzyka.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie 7. Programu Ramowego, funduszy strukturalnych, Funduszy Norweskich oraz Horyzontu 2020. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020, skupiającego 17 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Stażystka w Komisji Europejskiej.

WARSZAWA

Dr inż. Marcin Słoma, uzyskał stopień doktora nauk technicznych wraz z nagrodą Rektora PW za rozprawę doktorską wyróżnioną przez Radę Wydziału Mechatroniki. Prowadzi badania w dziedzinie elektroniki drukowanej, technik mikroobróbki, nanomateriałów. Odbył staż naukowy podoktorski na Uniwersytecie Oulu w Finlandii. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators organizowanego przez MNiSW, w ramach którego uczestniczył w w dwumiesięcznym szkoleniu na Uniwersytecie Stanforda. Doświadczenie zdobyte w ramach wyjazdu wprowadza do działań edukacyjnych, realizując zajęcia dydaktyczne w duchu Project Based Learning kładąc nacisk na pracę w zespołach projektowych, szybkie prototypownie, Design Thinking i zarządzanie strategiczne. Jest również współzałożycielem Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab na Politechnice Warszawskiej, oraz dwukrotnym laureatem nagrody SSPW dla najlepszego wykładowcy i prowadzącego ćwiczenia „Złota Kreda”.

 

WARSZAWA

Zawodowo związana z tematyką transferu wiedzy i technologii w obszarze nauk kognitywnych oraz projektowaniem produktów. Koordynatorka projektów na pograniczu nauki i sztuki, bio-artu oraz gospodarki kreatywnej. Absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania Projektami Badawczymi.  Stypendystka m.in. Deutsche Stiftung Denkmalschutz, uczestniczka Programu „Top 500 Innovators” na Hass School of Business – UC Berkeley.

KATOWICE

absolwentka pracowni Projektowania Komunikacji Społecznej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W pracy dyplomowej podjęła temat projektowania społecznego przy pomocy metodologii design thinking. Uczestniczyła w takich projektów jak: „Design w terenie – Bytom Bobrek” czy „Kurs projektowania usług”. Została wyróżniona w konkursie „Grywalizacja. Zrób to sam” oraz uczestniczyła w wystawie absolwentów ASP „dizajn jest dla ciebie” podczas Silesia Bazaar. Zgadza się ze stwierdzeniem „Design jest dla ludzi” i dąży do tego by w każdym projekcie w centrum stawiać użytkownika jako eksperta. Wolontariuszka Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju.

Po ukończeniu studiów skupia się na rozwijaniu własnej pracowni projektowej. W której między innymi pracuje nad własną kolekcją mebli. Ciągle szukająca niestandardowych rozwiązań. Zafascynowana Azją i nurkowaniem. Marzy o tym by zwiedzić kiedyś cały świat.

Gdzie?

Gmach CZIiTT Politechniki Warszawskiej

pl. Politechniki 1

Dla Kogo?

Dla młodzieży, mieszkańców miasta w różnym wieku, studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Robert Olszewski

r.olszewski@gik.pw.edu.pl

Gmach CZIiTT Politechniki Warszawskiej

Pracownia z oknem na świat

LABLife

PARTNERZY

Share This